تماس با ما

پشتیبانی سامانه: شماره های 38700909 - 025 و 38700910 - 025

مركز تلفن: 2-38700900-025

روابط عمومي: 38700913-025

ايميل روابط عمومي: prgccpp@gmail.com

نشاني: قم، كيلومتر 15 جاده قم ـ اراك، كدپستي 3745164314 صندوق پستي 4111، نیروگاه سیکل ترکیبی قم